Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.ssm.silesia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
    • pochodzą z różnych źródeł;
    • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
  2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
  3. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

SSM na bieżąco analizuje i weryfikują powyższe niedostosowania w celu ich skutecznej eliminacji.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres do kontaktu: biuro@ssm.silesia.pl lub telefon: 032 441-90-00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.

Ul. Bojkowska 37P, 44-100 Gliwice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Parking dla samochodów osobowych obok budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Dostępność korytarzy i pomieszczeń dla niepełnosprawnych na parterze budynku. Winda dla niepełnosprawnych na wyższe kondygnacje budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Droga bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania nie wymaga dodatkowych ułatwień.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Dwa specjalnie wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych na parkingu bezpośrednio przy budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Możliwość wstępu do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Autor: Paweł Tekień
Data publikacji: 21 września, 2022 07:21:41
Data modyfikacji: 28 listopada, 2022 09:34:36

Skip to content